ต่อต่อเราติดต่อเรา


สถานที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 43
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300


การคมนาคม

ถนนราชวิถี 18 19 28 56 108 510 515 ปอ.พ.4 539

ถนนสามเสน 3 9 16 19 30 32 33 49 64 65 110 505 524


สอบถามรายละเอียด

เบอร์โทรศัพท์ 02-160-1438, 02-160-1435

โทรสาร 02-160-1440


แผนที่การเดินทาง
แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา