คณะกรรมการประจำสาขาคณะกรรมการประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์


คณะกรรมการประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

     1. อาจารย์ ดร.สุรพันธ์  รัตนาวดี
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมสกุล  จีรศิลป์
    3. รองศาสตราจารย์จง  บุญประชา
    4. อาจารย์จีรวุฒิ  ด้วยงอินทร์
    5. อาจารย์ ดร.พลัง  วงษ์ธนสุภรณ์