ประวัติสาขาวิชาประวัติสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 43) ในการก่อตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีพัฒนาและเปิดสอนคณะต่าง ๆ จนกระทั่งได้รับจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานระดับคณะ และในปีพุทธศักราช ได้เปิดสอนสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม